Vedtægter for Vemb Forenede Sportsklubber


§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er VEMB FORENEDE SPORTSKLUBBER, som kan forkortes til Vemb FS.

Foreningen er hjemmehørende i Vemb i Holstebro kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1

Foreningens formål er at tilbyde idrætslige aktiviteter i sunde rammer til medlemmernes gavn og udvikling.

Foreningen søger at udvikle fællesskabet blandt medlemmerne gennem idrætslige aktiviteter og samlende arrangementer.

Stk. 2

Foreningen søger at styrke nærområdet ved et aktivt samarbejde med lokale foreninger, institutioner og virksomheder.

§ 3 Tilslutning til hovedorganisationer

Stk. 1

Foreningen er tilsluttet:

1. Danmarks Idræts-Forbund

2. DBU Jylland under Dansk Boldspil Union.

3. Jysk Håndbold Forbund under Dansk Håndbold Forbund.

4. DGI Vestjylland under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

Stk. 2

Tilknytning til yderligere interesse organisationer kan ske efter beslutning i hovedbestyrelsen.

§ 4 Medlemmer

Stk. 1

Indmeldelse sker ved registrering af medlemskab via foreningens hjemmeside.

Medlemskab ophører efter førstkommende ordinære generalforsamling efter udløb af kontingentperioden.

Udmelding kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer.

Kontingentstørrelser og betalingsbetingelser fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2

Som medlem kan optages enhver, der kan vedkende sig foreningens formål, og som ikke er udelukket efter beslutning i hovedbestyrelsen.

Medlemmerne har pligt til at overholde såvel foreningens egne vedtægter og regler, samt de betingelser som følger af foreningens tilslutning til hovedorganisationer.

Hovedbestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Udelukkede medlemmer kan kræve deres sag behandlet på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar.

Stk. 2

Indkaldelse skal ske ved annoncering i den lokale uge/dagspresse eller ved direkte mail til klubbens medlemmer, med at varsel på mindst 10 dage.

Forslag til vedtagelse samt forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

Vedtagelser sker ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens nedlæggelse, kræver vedtagelse med et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Alle valg foregår skriftligt. Skriftlig afstemning i øvrige spørgsmål skal ske på forlangende.

Stk. 4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Hovedbestyrelsens beretning

4. Aflæggelse af det kontrollerede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg

a) Valg til forretningsudvalget
b) Valg til aktivitetsudvalget
​c) Valg til fodboldudvalget
d) Valg til gymnastikudvalget
e) Valg til håndboldudvalget
f) Valg til krocketudvalget
g) Valg til motionsudvalget
h) Valg af bilagskontrollanter

7. Eventuelt

Stk. 5

Generalforsamlingens protokol underskrives af dirigenten og formanden.

§ 6 Stemmeret og valgbarhed

Stk. 1

Stemmeret på foreningens generalforsamling har:

- Aktive medlemmer, som er fyldt 14 år

- Tillidsvalgte i foreningen, ledere og trænere.

- Forældre til medlemmer under 14 år

- Købere af lodsedler udstedt af Vemb FS.

Ingen kan opnå mere end 1 stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2

Valgbare er alle som opfylder betingelserne for medlemskab og som er fyldt 16 år.

Medlemmer af hovedbestyrelsen og udvalgskasserere skal være fyldt 18 år.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med en frist på 14 dage; når et flertal i hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til foreningens formand med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§ 8 Foreningens ledelse

Stk. 1.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

Stk. 2

Foreningen har en tredelt ledelse, hvor:

- Forretningsudvalget varetager den daglige drift.

- Hovedbestyrelsen sikrer grundlaget for foreningens aktiviteter og fastsætter de overordnede rammer.

- Udvalgene tilrettelægger og afvikler aktiviteterne.

Stk. 3

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget bestående af foreningens formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges af den ordinære generalforsamling for en toårig periode.

Formanden og sekretæren er på valg i lige år. Næstformanden og kassereren er på valg i ulige år. Suppleanter til forretningsudvalget vælges af og blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 4

Forretningsudvalget fastsætter sin egen forretningsorden som skal indeholde bestemmelser om:

- Ansvarsfordelingen i udvalget

- Udvalgets møderække

- Dagsorden for udvalgsmøderne, herunder økonomi

Stk. 5

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen udgøres af forretningsudvalget samt formændene for udvalgene.

Stk. 6

Hovedbestyrelsen forelægges forretningsudvalgets dispositioner og fastlægger foreningens politikker og budget.

Hovedbestyrelsen træffer afgørelse i sager som andrager mere end ét udvalg.

Hovedbestyrelsen kan udstede fuldmagter.

Stk. 7

Hovedbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden som skal indeholde bestemmelser om:

- Protokolførelse

- Udvalgets møderække

- Dagsorden for udvalgsmøderne, herunder økonomi

Stk. 8

Udvalg

Medlemmer til udvalgene vælges af generalforsamlingen for toårige perioder.

Halvdelen af udvalgsmedlemmerne afgår hvert år, første gang efter lodtrækning. 

Ved ulige antal poster i et udvalg, vælges den større del i ulige årstal.

Udvalgene konstituerer sig efterfølgende med en udvalgsformand.

Hvis der opstår ledige poster i et udvalg efter den ordinære generalforsamling, kan udvalgene selvsupplere sig frem til den næstkommende ordinære generalforsamling. 

Stk. 9

Der vælges til:

- Aktivitetsudvalget​

7 medlemmer ​

- Fodboldudvalget

5 medlemmer

- Gymnastikudvalget​

5 medlemmer

- Håndboldudvalget​

5 medlemmer

- Krocketudvalget​

3 medlemmer

- Motionsudvalget​

4 medlemmer

​Stk. 10

Udvalgene skal løbende holde forretningsudvalget orienteret om aktiviteterne og af hensyn til koordinering, af påtænkte aktiviteter.

§ 9 Regnskab

Stk. 1

Kassereren er ansvarlig for førelsen af foreningens regnskab.

Efter hovedbestyrelsens beslutning kan der tilknyttes en bogfører.

Stk. 2

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Årsregnskabet gennemgås af en registreret revisor samt kontrolleres af de valgte

bilagskontrollanter, - og fremlægges skriftligt for den ordinære generalforsamling.

Foreningens budget for det kommende regnskabsår forelægges den ordinære generalforsamling.

Stk. 3

På den ordinære generalforsamling vælges der for toårige perioder 2 bilagskontrollanter. 

1 bilagskontrollant afgår hvert år, første gang ved lodtrækning.

§ 10 Foreningens opløsning

Stk. 1

Foreningens opløsning kræver vedtagelse med et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 20, og højst 30 dages mellemrum.

Stk. 2

Opløses foreningen, fordeles aktiverne efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på generalforsamlingen 22. februar 2023

Vedtægterne kan her hentes som pdf.: Vedtægter

Vemb Hallen

Stadionalle 2, 7570 Vemb

Find vej med Google Maps

Vemb Forenede Sportsklubber

Vestergade 5, 7570 Vemb

Presseansvarlig

Formand Jesper Nielsen

Mobil: 2974 3998

E-mail: vembfs@vemb-fs.dk